Altair Compose 2022.3 Yeni Özellikler

Matris tabanlı yüksek seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı Altair Compose 2022.3 versiyonundaki yeni özellikler ve öne çıkan geliştirmeler:

MAT Explorer

MAT Explorer, bir .MAT dosyasının içeriğini görmek ve değişkenleri bir OML ( Compose- Open Matrix Language ) oturumuna aktarmak için görsel bir yol sağlayan kullanıcı arayüzüdür.

MAT Explorer aracını File Utilities şeridinden açabilirsiniz

 • MAT dosyasındaki değişkenleri adları, değerleri, türleri, boyutları ve MAT türleriyle birlikte incelemek için veri ağacı.
 • Dosya adının sağındaki düğme, okunduktan sonra dosya özelliklerini verir.
 • Geçerli Compose oturumundaki değişkenleri yüklemek üzere bir bağlam menüsü açmak için değişkenlerden herhangi birine sağ tıklayın.

Kullanıcı Arayüzü

Altair HyperMesh ve Altair HyperView komutları otomatik olarak tanınır ve renk kodludur.

OML

Yeni OML Komutları

Yeni 3D CAE simülasyon sonuç okuma komutları

 • getsubcaselist3d, getsubcaseindex3d, getsubcasename3d, getelemindex3d, getelemname3d, getnodeindex3d, getnodename3d, getnumcomps3d, getnumelems3d, getnumnodes3d, getnumtypes3d, gettimesteplist3d

Doğrusal Cebir

 • orth: Bir matrisin sütun uzayı için ortonormal bir temel hesaplar.
 • ldl: Verilen bir matris üzerinde LDL ayrıştırması gerçekleştirir ve üst, alt üçgen, köşegen ve permütasyon matrisi çıktılarını verir.
 • norm: Matris ve vektör normlarını belirtilen parametrelerle ve sonsuzluk veya Frobenius normu ile hesaplar.

Çizim

 • addaxis: Verilen veri kümesini mevcut bir 2B grafiğin sağ tarafındaki yeni bir dikey eksende çizer.

PSIM

PSIM kütüphanesi, Güç Elektroniği ve Motor sürücü tasarım simülasyon akışlarını ve Simview’de görselleştirmeyi destekler. Kütüphane aşağıdaki komutları içerir:

 • PsimSimulate, PsimASimulate: İsteğe bağlı parametrelerle bir şemanın tekli veya çoklu simülasyonlarını çalıştırın. Grafik dosyasını çıkarır ve Simview’i çıktı grafik dosyasıyla açar.
 • PsimIsSubcircuit: Bir şematik dosyanın bir alt devre olup olmadığını kontrol eder.
 • PsimReadGraphfile ve PsimWriteGraphfile: Bir PSIM grafik dosyasını okur ve yazar.
 • PsimSimview: Simview’i açar ve grafik dosyasını görüntüler.

İstatistiksel Analiz

 • ppplot: Bir olasılık-olasılık grafiği oluşturur.
 • qqplot: İki veri kümesinin ortak bir dağılıma sahip popülasyonlardan gelip gelmediğini belirlemek için bir nicelik-nicelik grafiği oluşturur.

Tablo

 • table2array: Verilen bir tabloyu bir diziye dönüştürür.

Optimizasyon

Generalized Reduced Gradient (GRG) optimizasyon yöntemi artık desteklenmektedir.
fmincon komutu artık GRG yöntemini desteklemektedir. GRG algoritmasını tanımlamak için optimset yöntemi kullanılabilir.

Optimset yönteminin girdileri şunları içerir:

 • sqp: sıralı kuadratik programlama (varsayılan)
 • grg: genelleştirilmiş indirgenmiş gradyan

Plot Assistant için Geliştirmeler

Dosya içe aktarma seçenekleri şunları içerir:

 • Atlanacak satırlar: Dosyanın başından itibaren dlmread’in okumadığı satır sayısı.
  • Bu, bir dosya sayısal verilerden önce birden fazla başlık satırı içerdiğinde kullanışlıdır.
  • Plot Assistant, bir dosya seçildiğinde atlanacak satır sayısını otomatik olarak belirlemeye çalışır.
 • Varsayılan değer: Girdi dosyasının boş veya sayısal olmayan değerleri için çıktıda kullanılacak değer. Boş bırakılırsa, değer 0 olarak ayarlanır.
 • Dosyanın son yüklenmesinden bu yana değişiklikler varsa, dosyanın yeniden yüklenip yüklenmeyeceğini veya Plot Assistant’ta önceden yüklenmiş olan verilerin kullanılıp kullanılmayacağını seçmeniz istenir.

Yeni Y ekseni çizim türüne yeni bir 2D çizgi eklendi. Verilen veri kümesini, mevcut bir 2B çizimin sağ tarafındaki yeni bir dikey eksende çizer.

Altair Compose yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirerek deneyebilir, sorularınız için Altair Community adresini ziyaret edebilir veya iletişim formunu kullanabilirsiniz.